Disclaimer


Aansprakelijkheid

Alle informatie op Recreatiewoningen.nl met betrekking tot de aangeboden producten en diensten is afkomstig van derden (adverteerders). Deze adverteerders zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de geplaatste advertenties. Recreatiewoningen.nl draagt voor de inhoud van de geplaatste advertenties geen enkele verantwoordelijkheid.

Het doel van Recreatiewoningen.nl is het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Recreatiewoningen.nl is echter nooit partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen koper en verkoper door gebruikmaking van de site tenzij dat nadrukkelijk is aangegeven.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Recreatiewoningen.nl of met de tijdelijke onmogelijkheid om Recreatiewoningen.nl te kunnen raadplegen. Recreatiewoningen.nl behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande notificatie veranderingen aan te brengen op de website.

Rechten

Indien de auteurs-, beeld-, handelsrechten of andere rechten in geplaatste advertenties worden geschonden dan is het aan de gedupeerde om actie te ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten. De site van Recreatiewoningen.nl staat hier buiten en is dus geen partij en speelt hierbij geen rol. Door het gebruik van Recreatiewoningen.nl gaat u automatisch akkoord met de genoemde uitsluiting van aansprakelijkheid.

Persoonsgegevens

Het gebruik van (persoons) gegevens die door derden via de site openbaar zijn gemaakt, waaronder maar niet beperkt tot e-mailadressen, is enkel en alleen toegestaan met het oog op het sluiten van een overeenkomst met de adverteerder direct met betrekking tot het aangebodene of gevraagde. Het is onder geen beding toegestaan (persoons) gegevens te verwerken voor enig ander doel, hetgeen onder meer inhoudt dat het verboden is:

- een adverteerder (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, althans e-mail(s) waarvan de inhoud algemeen van aard is en niet direct betrekking heeft op het aangebodene of gevraagde, zulks ongeacht of het boodschappen betreft van commerciƫle aard;

- een adverteerder (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, waarin u uw commerciƫle producten of diensten aanbiedt, zulks ongeacht of deze producten of diensten (indirect) betrekking hebben op het gevraagde of aangebodene;

- e-mailadressen van gebruikers en/of adverteerders van Recreatiewoningen.nl te verzamelen om welke reden dan ook.

Vrijwaring

U vrijwaart Recreatiewoningen.nl volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze site.